Rekisteröidyt säännöt

9.5.2008

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Linux-aktivaattori ja sen kotipaikka on Turku.

2 Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaaseen ja avoimeen lähdekoodiin perustuvien tietoteknisten järjestelmien käyttöä ja edistää niiden ideologiaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Asettaa toimikuntia ja työryhmiä
 • Järjestää kokoontumisia ja peli-iltoja
 • Järjestää erilaisia kursseja
 • Järjestää opetus-, koulutus- ja valistustilaisuuksia
 • Voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta toimintansa piiriin kuuluvia välineitä ja materiaalia
 • Voi julkaista tiedotuslehteä
 • Voi tehdä aloitteita eri viranomaisille
 • Tiedottaa Internetissä ja muissa massamediavälineissä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia ja myyjäisiä saatuaan asianmukaisen luvan, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa sellaista yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen jäsenyyteen perustuvista maksuista sekä niiden suuruudesta. Jäsenyyteen perustuvia maksuja ovat

 • Jäsenmaksu, joka peritään vuosittain. Maksu koskee kaikkia yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
 • Kannatusjäsenmaksu, joka peritään vuosittain. Maksu koskee kaikkia yhdistyksen kannatusjäseniä.
 • Liittymismaksu, joka varsinaisilta ja kannatusjäseniltä peritään viimeistään, kun jäsen ensimmäistä kertaa kirjataan yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kahdesta neljään (2-4) varsinaista jäsentä ja nollasta kolmeen (0-3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden ostoista ja myynnistä.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa käsittelemään asioita, jotka kuuluvat yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistaviksi.

Kevätkokous pidetään joka vuoden helmi-, maalis- tai huhtikuussa. Sen käsiteltäviin asioihin kuuluvat erityisesti

 • edellisen vuoden tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
 • Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen sekä muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen

Syyskokous pidetään elo-, syys- tai lokakuussa. Sen käsittelemiin asioihin kuuluvat erityisesti

 • seuraavan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen
 • seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion vahvistaminen
 • hallituksen puheenjohtajan ja uusien hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 • yhden tai kahden tilintarkastajan ja yhden tai kahden varatilintarkastajan valinta

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen voi antaa äänivaltansa valtakirjalla toiselle yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle kuitenkin siten, että kukin henkilöjäsen voi edustaa valtakirjalla vain yhtä yhdistyksen henkilöjäsentä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Mikäli jäsen sen on hyväksynyt, voidaan hänet kutsua kokoukseen kirjeen sijasta faksilla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Luokat: