Ditaa

Ditaa on komentoriviohjelma ascii-grafiikkana piirrettyjen diagrammien muuntamiseen PNG-kuviksi.

Diagrammeja ja kaavioita voi piirtää graafisesti työkaluilla, kuten Dia tai Inkscape. Ditaa lähestyy tehtävää toisella tavalla. Ditaa varten kaaviot piirretään tekstieditorilla merkkigrafiikkana ja käännetään ditaa-komentoriviohjelmalla PNG-kuvaksi. Etuina tässä toteutuksessa on muun muassa selkeä tekstipohjainen esitysmuoto sekä helppo muokattavuus yksinkertaisilla työkaluilla.

Käytettävissä ovat ascii-grafiikkana piirretyt laatikot sekä viivat ja nuolet. Tavallisen suorakulmaisen laatikon piirtämiseen käytetään merkkejä |, - ja +. Laatikon ulkoasun voi muuttaa dokumentiksi kirjoittamalla sen sisään tekstin {d}. Vastaavasti tallennustilaa merkitsevän laatikon saa käyttämällä tekstiä {s} ja syötettä sekä tulostetta symboloivan laatikon käyttämällä tekstiä {io}. Laatikon kulmia voi pyöristää merkeillä / ja \.

Kaavioon voi piirtää viivoja käyttämällä merkkejä |, - ja +. Viivojen kulmia voi pyöristää samoin kuin laatikoidenkin kulmia. Viivojen päähän voi lisätä nuolenkärjet käyttämällä merkkejä ^, v, < ja >. Kaavioissa viivoja ja laatikoiden reunoja voi muuttaa yhtenäisestä viivasta katkoviivaksi korvaamalla ainakin yhden sen piirtämiseen käytetyistä vaakasuorista viivamerkeistä merkillä = tai pystysuorista viivoista merkillä :.

Laatikoiden sisään voi kirjoittaa normaalia tekstiä sekä muotoa “cXXX” olevan värikoodin, joka määrää laatikon värin. Värikoodissa osuus “XXX” voi olla joku lyhenteistä “RED”, “BLU”, “GRE”, “YEL”, “PNK” tai “BLK” taikka värin heksamuotoinen RGB-arvo. Laatikon sisään voi kirjoittaa myös luetteloita käyttämällä luettelosymbolina merkkiä o.

Laatikoita voi jakaa myös sisäisesti osiin ja kullekin osalle voi määrätä värin erikseen. Kaavioiden viivoihin tai laatikoiden reunoihin voi lisäksi lisätä pistemerkkejä merkillä *.

Kun ascii-muotoinen kuva on valmis, se käännetään PNG-kuvaksi esimerkiksi komennolla:

ditaa kuva.txt kuva.png

Tuotetut PNG-kuvat ovat bittigrafiikkaa, eivätkä siten skaalattavissa, mutta käännösvaiheessa voidaan valita skaalauskerroin, joka määrittää tuotettavan kuvan koon. Komentorivivalitsimella -s voi muuttaa kuvan skaalauksen haluamakseen.

Valitsimella -h puolestaan voidaan syötteenä antaa HTML-tiedosto, jossa kuvat on esitetty ascii-grafiikkana “textdiagram”-luokalla merkittyjen pre-tagien välissä. Esimerkiksi:

  +-----------+
  | Esimerkki |
  +-----------+

Valitsimella -h käännettäessä ditaa kääntää kunkin kuvan erikseen “images”-hakemistoon ja luo uuden HTML-tiedoston, jossa ascii-kuvat on korvattu vastaaviin PNG-kuviin viittaavilla img-tageilla.

Ditaa voi käyttää myös muiden ohjelmien yhteydessä. Esimerkiksi Emacsin Org-modeen sekä Dokuwikiin löytyy tuki Ditaan ascii-kuville. Javadoc-käyttöön löytyy myös lisäosa, jolla voi dokumentaatiota luodessa hyödyntää Java-ohjelman kommenttiin piirrettyjä ascii-kaavioita.

Toimiakseen Ditaa tarvitsee Javan.

Kotisivu
http://ditaa.sourceforge.net/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

Asennus
Ohjelma on asennettavissa joko Linux-jakelun paketinhallinnan kautta tai kotisivuilta lataamalla.

  • galleryimage:Ascii-muotoinenkaavio.
  • galleryimage:Kaavio muunnettunaPNG-kuvaksi.
  • galleryimage:Esimerkki, jossa esiteltyinä ascii-kaavioidensyntaksia.
  • galleryimage:Esimerkkikuviot käännettynäPNG-kuvaksi.
  • galleryimage:Ascii-kuvan kääntäminen PNG-kuvaksikomentorivillä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa