TreeSheets

TreeSheets on työkalu muistiinpanojen tekemiseen ja tiedon organisointiin taulukoiksi ja hierarkkisiksi puiksi.

TreeSheets-työkalulla voi tehdä asioita, joihin on usein käytetty taulukkolaskentaohjelmien taulukoita, miellekarttoja, käsitekarttoja, jäsentimiä (outliner), tehtävälistoja tai muita tiedon organisointiin soveltuvia työkaluja. TreeSheets lähestyy ongelmaa organisoimalla kaiken taulukkoina, eli sisältösoluista koostuvina ruudukkoina, joita voi sijoitella myös sisäkkäin.

Yksinkertaisimmillaan TreeSheetsillä voi muodostaa teksteistä koostuvia taulukoita, joiden soluille voi määrätä erilaisia korostuksia, kuten tekstin ja tausta värejä, lihavointia, alleviivausta, kursivointia ja yliviivausta. Soluun voi tekstin lisäksi lisätä kuvan, joka näytetään tekstin edessä. Ohjelma tarjoaa valikoiman valmiita pikkukuvakkeita, kuten erivärisiä palloja, tähtiä ja sydämiä. Varsinainen hyöty ohjelmasta kuitenkin saadaan, kun soluihin lisätään tekstin lisäksi uusia taulukoita. Tällöin solun teksti toimii eräänlaisena otsakkeena taulukolle, jossa on otsakkeeseen liittyvä asiasisältö. Taulukoita voi upottaa sisäkkäin rajattomasti, jolloin saadaan ohjelman nimen mukaisesti taulukoista muodostuva puu.

Taulukoiden käsittely onkin tehty ohjelmassa mahdollisimman helpoksi. Uusia soluja, rivejä, sarakkeita tai kokonaisia taulukoita on helppo luoda. Ohjelmassa voi näppäimistöllä tai hiirellä valita minkä tahansa solun tai solun jonkin reunan ja enter-näppäimellä siirtyä kirjoitustilaan. Jos valittuna oli solun reuna, luodaan automaattisesti uusi rivi tai sarake ja siirrytään kirjoitustilaan kyseisessä kohdassa olevaan soluun. Soluun voi puolestaan luoda alitaulukon helposti insert-näppäintä painamalla. Solujen taikka kokonaisten rivien ja sarakkeiden poistaminen tapahtuu yhtä helposti valitsemalla poistettava solu ja painamalla delete-näppäintä.

Ohjelman käyttöä monipuolistaa se, että sen sisältämien solujen esitystapaa voidaan vaihtaa muutaman erilaisen asettelun välillä. Ensinnäkin voidaan valita, esitetäänkö solussa oleva teksti ja alitaulukko vertikaalisesti vai horisontaalisesti, eli onko teksti taulukon yläpuolella vai rinnalla vasemmalla puolella. Toiseksi voidaan valita, esitetäänkö taulukot normaaleina ruudukkoina, soluista tehtyinä “kuplina” vai kytkemällä rivit viivoilla isäntäsolunsa tekstiin puumaisen ulkoasun luomiseksi. Esimerkiksi käyttämällä vertikaalista asettelua ja viivoilla kytkemistä, saadaan helposti tehtyä puumaisia listoja. Toisaalta horisontaalinen asettelu viivoilla muistuttaa perinteisiä miellekarttoja. Asettelu voidaan valita solukohtaisesti, jolloin esimerkiksi taulukon yhdessä solussa voi olla tietoa esitettynä taulukkomuodossa ja toisessa puumaisena luettelona.

Taulukoiden solujen, rivien ja sarakkeiden sijoittelua on myös helppo muokata. Valitun solun tai solujoukon voi helposti siirtää rivillä sivusuunnassa tai sarakkeella pystysuunnassa näppäinyhdistelmillä ctrl+nuoli. Valikoista löytyy myös välineet taulukon transponointiin, eli sarakkeiden vaihtamiseen riveiksi ja päinvastoin, sekä taulukon järjestämiseen valitun rivin tai sarakkeen mukaan nousevasti tai laskevasti.

Ohjelman käytön opettelun helpottamiseksi sen mukana tulee tutorialitiedosto, jossa sen toimintaa on esitelty ja johon käyttäjä voi kokeilla esiteltyjä ominaisuuksia.

Ohjelmassa on mahdollista merkitä solujen tekstejä tageiksi, jolloin eri soluissa käytettyinä samat tagien ymmärretään tarkoittavan samaa asiaa. Tämä mahdollistaa sen, että saman hierarkian eri haaroissa esiintyvät arvot voidaan samaistaa ja hierarkiaa voidaan tarkastella eri asioiden mukaan järjesteltyinä. Ohjelman mukana tulevassa tutorialissa tätä havainnollistetaan tilanteena, jossa kaksi työtekijää, Bob ja Fred, työskentelevät molemmat useammassa projektissa. Tällöin tilanteesta voidaan muodostaa puu, jossa on lueteltu projektit, joiden alla on lueteltu työntekijät ja näiden alla työtekijöiden projektiin tekemät suoritukset. Toisaalta samaa tilannetta voitaisiin tarkastella henkilöiden mukaan, jolloin puussa olisikin lueteltuina työntekijät, niiden alla projektit, joihin työntekijät osallistuvat, ja niiden alla työntekijän projektiin tekemät suoritukset. TreeSheets mahdollistaa tagien avulla tämän tyylisten taulukoiden näkymien vaihtamisen helposti. Ohjelma sisältää myös kokeiluasteella olevia laskentaominaisuuksia.

Yksi ohjelman vahvoista toiminnoista on sen zoom-ominaisuus, jolla käyttäjä voi siirtyä tarkastelemaan vain jonkin solun sisältöä. Zoom-toimintoa käytetään joko näppäimistöltä ctrl+PgUp- ja ctrl+PgDn-pikanäppäimillä tai ctrl-näppäintä ja hiiren rullaa yhtä aikaa käyttämällä. Soluun zoomattaessa solun sisältö skaalautuu ikkunaan täysikokoiseksi ja solun taulukon isäntäsolun otsikkoteksti näkyy sen yläpuolella harmaalla. Kaikki muu solun ulkopuolella oleva sisältö jätetään näyttämättä. Toisaalta kokonaisuusnäkymässä voi yksittäisen solun sisällön kokoa pienentää niin, että sen sisällön teksti näkyy pelkkinä pisteinä ja siten solusta näkyy vain sen rakenne, muttei itse sisältöä. Tällöin sisällön näkee vain soluun sisään zoomaamalla. Tämä on toisinaan hyödyllistä, kun päätasolla halutaan nähdä vain kokonaisuuden rakenne ja yksityiskohdat halutaan näkyviin vain niitä tarkasteltaessa.

Ohjelmasta voi tallentaa sen oman tiedostomuodon lisäksi XML-, HTML- ja tekstimuotoisena sekä lisäksi PNG-kuvana. Taulukot on mahdollista myös tulostaa PDF-tiedostoiksi.

Kotisivu
http://treesheets.com

Lähdekoodit: https://github.com/aardappel/treesheets

Lisenssi
Zlib-lisenssi

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X (beta)

Asennus
Asennuspaketit eri alustoille löytyvät ohjelman kotisivuilta

Käyttöohjeet
Ohjelman mukana tulee tutorialitiedosto, jolla sen eri toimintoihin on helppo tutustua.

Video
Youtube-video ohjelman käytöstä.

 • galleryimage:Sisäkkäisiä taulukoita TreeSheetsintutorialissa.
 • galleryimage:Solujen ulkoasun ja koon muokkausta. Taulukoidenasettelun erilaisia yhdistelmiä tavallisesta taulukkonäkymästäpuumaisiin.
 • galleryimage:Yksittäinen taulukon soluzoomattuna.
 • galleryimage:Muotoiluja jakuvia.
 • galleryimage:Hierarkkinen lista taulukoistamuodostettuna.
 • galleryimage:Sama lista puumaisella esityksellä ja vertikaalisellaotsikoinnilla.
 • galleryimage:Puumainen esitys, horisontaalisellaotsikoinnilla.
 • ![galleryimage:Taulukon sisältöä voidaan muokata transponoimalla, sarakkeiden tai rivien mukaan järjestämällä, vaihtamalla hierarkian tasoja keskenään tai muodostamalla hierarkiasta “litteä” taulu.](/images/Treesheets-8.jpg “fig:galleryimage:Taulukon sisältöä voidaan muokata transponoimalla, sarakkeiden tai rivien mukaan järjestämällä, vaihtamalla hierarkian tasoja keskenään tai muodostamalla hierarkiasta “litteä” taulu.")
 • galleryimage:TreeSheetsin käyttöä erilaisintavoin.
 • galleryimage:Esimerkkinä taulukkohenkilöstöstä.
 • galleryimage:TreeSheetsin laskentatoiminnallisuuden käyttöäyksinkertaisiinlaskuihin.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa